2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

Katy³ø³ø
e 1, 2  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ½ñªOÃM¤h¦Û§Ú¤¶²Ð
W@gDD :: U@gDD  
oH e
Katy.
X

oo: P Q 30, 2005 10:25 pm    峹DD: Katy³ø³ø ި^

¨Ó±ß¤F¡I¤µ¤Ñ¦Y§¹½¼§LÃɱNªº35®üÂA«á¡A¤~ª¾¹D¦³³oªº¦a¤èªº¡I Embarrassed §Æ±æÁÙ¨Ó±o¤Î°Ñ»P¤j®aªº¹L¥h²{¦b»P¥¼¨Ó¡I Cool
^
¤Q¤è
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2005-09-19
峹: 434

oo: P@ Q 31, 2005 5:57 am    峹DD: ި^

Katy©pÁô©~¤Ó¤[¤F¡AÃø©Ç²{¦b¤~ª¾¹D³o­Ó¦n¦a¤è Laughing
^
˵|ӤH oepHT oeqll
«Àsir
½Í¸}½ñ¨®ª©¥D


Uɶ: 2005-09-09
峹: 692

oo: P@ Q 31, 2005 10:33 am    峹DD: ި^

¦³¦n¦Yªº¤~·|¨Ó³á¡I................................. Laughing Laughing Laughing
_________________
¨Ó§a¡I¤@°_ÃM¨®§a
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH
X


oo: P@ Q 31, 2005 12:30 pm    峹DD: ި^

ÅwªïKaty.¯u¦n¡D§Ú­Ì´N¹³¤@®a¤H¡D

Bike Family.
Ivy Family.Apple Family.§Ú­Ì¤@®a³£¬O¤H
^
ÀY¥Ø·A
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2005-10-24
峹: 19

oo: P@ Q 31, 2005 12:53 pm    峹DD: ި^

§Æ±æ¥x«n¤§®È¯à¤j©M¸Ñ¡D Rolling Eyes
^
˵|ӤH oepHT
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: P@ Q 31, 2005 1:48 pm    峹DD: ި^

Anonymous g:
ÅwªïKaty.¯u¦n¡D§Ú­Ì´N¹³¤@®a¤H¡D

Bike Family.
Ivy Family.Apple Family.§Ú­Ì¤@®a³£¬O¤H


Rolling Eyes Twisted Evil Wink Cool

to ÀY¥Ø·A:
§Æ±æ°Õ,­ì¥»´N¨S¨Æ,¥u¬O¦³ªº·R«¢°Õ·Rª±·RÃM¨®¦³ªº¤Ó©x¹±¤Ó¤jÀY¯g,³£¤£¬O
Ãa¤H°Õ,²á¤K¨ö¨º§Ú¥i¬O±Mªø,¦ý­I«á»¡¬O«D¥H¬°§O¤H¤£ª¾¹Dªº¤H¯»¥i¼¦,§Æ±æ
§O¤j­ô­±«e»¡§¤¤U¨Ó³Ü¤@ªM©M¸Ñ,¤G­ô­±«e»¡«q®{¬O¦p¦ó¦p¦ó,¨º¤j®a³£¥u¬O
ÃM¨®§ä§Ö¼Ö,¨S¨º»òÄY­«°Õ.¦U°h¤@¨B·Q, ·íªì¬O¦p¦ó¤¬¬Û»{ÃѪº,¤¬¬ÛÀ°¦£
¤ß¦s·P¿E,ºÉ¤O´N¦n¤F..........¤@¦ý¥¢¥hªºªF¦è,¥i¯à±oªá¤Q­¿ªº¤ß¤O¥hÀ±¸É,§Y¨Ï
Âù¤è³£¤£Ä@·N,¦ý±`±`¬O®É¤£§Ú»P,§_«h,"¤T«ä¦Ó¦æ"³o¥y¦W¨¥,¤£¦¨¼o¸Ü¤F.

ÀY¥Ø·A§Aªºµ½¤ßµ½·N§Æ±æ¨S³Q¶d­t¤F. Neutral
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
ÀY¥Ø·A
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2005-10-24
峹: 19

oo: P@ Q 31, 2005 1:55 pm    峹DD: ި^

§Æ±æ¤j®a³£ÃM¨®§Ö¼Ö¡D§O·Q¤Ó¦h¡D Rolling Eyes
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PG Q@ 01, 2005 12:50 pm    峹DD: ި^

Åwªï Katy¬ü¤k¨Ó¢±½ü²ÕRUN2W¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ¡I :rolleyes: ·L¯º94.10.23¤ë¬Üªá®ü

_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
washa
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2005-09-19
峹: 9

oo: PG Q@ 01, 2005 10:44 pm    峹DD: ި^

Åwªï·RV¤§ªá
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
X


oo: PT Q@ 02, 2005 2:23 pm    峹DD: ި^

«zÀ~¡I³o±i¤Ó¹³ªüªá°Õ¡I Rolling Eyes
^
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PT Q@ 02, 2005 3:12 pm    峹DD: ި^

Anonymous g:
«zÀ~¡I³o±i¤Ó¹³ªüªá°Õ¡I Rolling Eyes
«Ü¦ÛµM¬ü~ :rolleyes: ·L¯º
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PT Q@ 02, 2005 4:44 pm    峹DD: ި^

katy¥i¬O­ÓÁo©ú¼z®åªº¤k«Ä,ÃM¨®¶W¼F®`,


_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PT Q@ 02, 2005 4:49 pm    峹DD: ި^

©^katy¤§©R,po³o±i¤W¨Ó Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing


_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PT Q@ 02, 2005 7:30 pm    峹DD: ި^

kellytoo g:
katy¥i¬O­ÓÁo©ú¼z®åªº¤k«Ä,ÃM¨®¶W¼F®`,

¯»¹à¯»¹àªº¬ü~ :rolleyes: ·L¯º
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P 18, 2006 6:48 pm    峹DD: 95.06.17¥_®ü©¤ ި^

¹Ï¤ù­ìµÛ§@ªÌ:¤jÃa¤Hª©¥D


_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ½ñªOÃM¤h¦Û§Ú¤¶²Ð Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2  U@
1(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @