2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

2014¦~ªº88¸`§ª«~¤jŸɶ}½c
e 1, 2  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PT K 06, 2014 11:37 pm    峹DD: 2014¦~ªº88¸`§ª«~¤jŸɶ}½c ި^

¤µ¦~ªº88¸`§ª«¤w¸g¨ì¤â¤F~ÁÂÁ¤j§¯¤kª÷´©ÃÙ§U~¤£¹L¤U³õ´N¬O¤f³U¯}¤F­Ó¤j¬}¡A¥u¦n¥ý¸òµL½tªºZ1000§Ôµh»¡"´Á«Ý¦A¬Û·|°Õ!"

®³¨ì¨®ªº¹j¤Ñ´N¥ý¥h¥þ¨®ÁὤÄ_¨©¤@¤U! Smile
¤Ñ®ð¤£¿ù~¥X¨Ó¤pöt¤@¤U! Mr. Green
¬°¤F³o­Ó¯S®í¦â¡AÁÙ±o¥[¿ïM sport ®M¥ó²Õ¡A¤£¹LÆZ­È±oªº! Idea
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P| K 07, 2014 5:14 pm    峹DD: ި^

®¥³ß~§ó¤W¼h¼Ó,¦n¨®,¦â¿A«GÄRÂÅ,¶W¬ü¶W«Óªº! Idea
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P K 08, 2014 8:53 pm    峹DD: ި^

mely g:
®¥³ß~§ó¤W¼h¼Ó,¦n¨®,¦â¿A«GÄRÂÅ,¶W¬ü¶W«Óªº! Idea


ÁÂÁÂmely©jªººÙÆg¡A¦]¬°¦Ñ¬OÅ¥§O¤H»¡¼Ú¨t¨®ªº©³½L¦³¦h¯S§O¡A­è¦n¤j§¯¤k¤]¦P·N¡A©ó¬O´Nµ¹¥¦¥[½X¶}¤U¥h¡A­Wªº¬O±o³sÄò¦Y¦n¤@¬q®É¶¡ªºªwÄѤF¡I Frown
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P K 08, 2014 10:10 pm    峹DD: ި^

¨ì­Ó¦~ÄÖ,­È±oº¹½à,¤£°ø¨×,§C½Õ°øµØ!
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P K 10, 2014 7:05 pm    峹DD: ި^

mely g:
¨ì­Ó¦~ÄÖ,­È±oº¹½à,¤£°ø¨×,§C½Õ°øµØ!


ÁÂÁÂmely©jªº¹ªÀy¡A§Æ±æ10¦~«á´«¨®¡A¥i¥H¦AÁÚ¦V³o­Ó¥Ø¼Ð!
http://youtu.be/b8GoFSM8Wis
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P K 10, 2014 8:33 pm    峹DD: ި^

¦B¶ô g:
ÁÂÁÂmely©jªº¹ªÀy¡A§Æ±æ10¦~«á´«¨®¡A¥i¥H¦AÁÚ¦V³o­Ó¥Ø¼Ð!
http://youtu.be/b8GoFSM8Wis
Æg Idea
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
JJ
¦n¦h«e¥@±¡¤H


Uɶ: 2004-02-07
峹: 2946
Ӧ: «¢°ÕÀ°´²¨B²Õ

oo: PT K 13, 2014 1:26 pm    峹DD: ި^

®¥³ß! ®¥³ß! Æg
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PT K 13, 2014 10:32 pm    峹DD: ި^

JJ g:
®¥³ß! ®¥³ß! Æg

ÁÂÁÂJJ­ô~~¦n¤[¤£¨£¤F! Confused
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
ksroger
«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5374

oo: PT E 03, 2014 11:04 am    峹DD: ި^

BMWªº¨®¹J¨ì¤s¸ôªoªùºR¤U¥h´N¹ï¤F Cool
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH MSN Messenger
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P| E 04, 2014 9:43 pm    峹DD: ި^

ksroger g:
BMWªº¨®¹J¨ì¤s¸ôªoªùºR¤U¥h´N¹ï¤F Cool

³ø§iroger­ô¡A§Ú²{¦b¤ßŦ¶V¨Ó¶V¤pÁû¤F¡I¤s¸ô§Ú³£ºÉ¶q§ä¸ô¶¤ªøÅý§Ú¸ò¡I Laughing
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P Q@ 29, 2014 10:14 pm    峹DD: Re: 2014¦~ªº88¸`§ª«~¤jŸɶ}½c ި^

¦B¶ô g:
¤µ¦~ªº88¸`§ª«¤w¸g¨ì¤â¤F~ÁÂÁ¤j§¯¤kª÷´©ÃÙ§U~¤£¹L¤U³õ´N¬O¤f³U¯}¤F­Ó¤j¬}¡A¥u¦n¥ý¸òµL½tªºZ1000§Ôµh»¡"´Á«Ý¦A¬Û·|°Õ!"
®³¨ì¨®ªº¹j¤Ñ´N¥ý¥h¥þ¨®ÁὤÄ_¨©¤@¤U! Smile

¤Ñ®ð¤£¿ù~¥X¨Ó¤pöt¤@¤U! Mr. Green
¬°¤F³o­Ó¯S®í¦â¡AÁÙ±o¥[¿ïM sport ®M¥ó²Õ¡A¤£¹LÆZ­È±oªº! Idea

Nice car!

¤w¸gÀ°¦B¶ô­ô·Q¦n¤U¤@½g¥DÃD¤F...

2015¦~ªº88¸`§ª«~¤j¶Â¸É¶}½c Razz


_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P QG 05, 2014 10:43 pm    峹DD: ި^

ÁÂÁ³Ǩû¶O¤ß¦w±Æ¡A¶Â«Y¬Y¥i¯àÕÙ¥N»x¡C
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P QG 07, 2014 11:53 am    峹DD: ި^

Laughing Razz
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PG @ 05, 2016 3:41 pm    峹DD: Re: 2014¦~ªº88¸`§ª«~¤jŸɶ}½c ި^

¥x«nªü³Ç g:
Nice car!

¤w¸gÀ°¦B¶ô­ô·Q¦n¤U¤@½g¥DÃD¤F...

2015¦~ªº88¸`§ª«~¤j¶Â¸É¶}½c Razz³ø§i³Ç¨û

2015¦~ªº88¸`¶}½c¿ð¨Ó¤F~~¦ýÁ`ºâÁÙ¬O¦b2015¦~³Ì«á¤@¤Ñ«e¨ì¤â!!

±zªº¹w¨¥¤p¤p¥¢·Ç~¶Â¦â¤ÓÃøÅU¤F~©Ò¥H§ÚÁÙ¬O¿ï¥Õ¦âªº!

_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P @ 23, 2016 9:31 pm    峹DD: Re: 2014¦~ªº88¸`§ª«~¤jŸɶ}½c ި^

¦B¶ô g:
³ø§i³Ç¨û

2015¦~ªº88¸`¶}½c¿ð¨Ó¤F~~¦ýÁ`ºâÁÙ¬O¦b2015¦~³Ì«á¤@¤Ñ«e¨ì¤â!!

±zªº¹w¨¥¤p¤p¥¢·Ç~¶Â¦â¤ÓÃøÅU¤F~©Ò¥H§ÚÁÙ¬O¿ï¥Õ¦âªº!


¹ê¦b¬O¤Ó«Ó¤F§r!
Confused
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2  U@
1(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @