2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

"·s"¦¨­û¤p¥|¥¿¦¡³ø¨ì...

 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PG Q@ 29, 2011 11:07 pm    峹DD: "·s"¦¨­û¤p¥|¥¿¦¡³ø¨ì... ި^


¸Ü»¡¤H®a¸q¤j§Q¤Q¦~«e©Ò³]­pªº³t§J¹F,
¨ì²{¦b¬Ý¨Ó«o¯à¨ÌµM¤£Åã¦ÑºA,¬Æ¦Ü¬Û¸û®É¤U°ê²£¼ö¾P¨®ºØ¤]²@¤£»¹¦â,
http://www.ibike.com.hk/01_bike_report/local/benelli/491/491_01.htm?

¤ÏÆ[°ê¤º¬Y¨Ç¤j¼t´«­Ó¶K¯È©Î¬O¨®´ß´N·í§@¬O·s¨®¦b½æªº²ß©Ê...
¥u¯à»¡ªGµM¬O"°ê±¡¤£¦P"°Ú~

¦ý²¦³º¶ì½¦¨®ªº¨®´ß«O¦s¤£©ö,¦óªp¬O¤w°±²£¦h¦~ªº¶i¤f¾÷ºØ,
¥«³õ¤W«ÜÃø´M±o¥~Æ[ª¬ºA«O¦s³o»ò§¹¾ãªº¨®¤F!
©Ò¥H¾¨¶q«O¯d­ì¼tªº¥~Æ[,¦ý°Ê¤O¤@¾ã­Ó²æ­L´«°©,Åܨ­ §ê½Þ¦Y¦Ñªêªº ¤p"50" Benelli 491RR... Laughing

³o§ê¬Û¤£³æ³æ¥u¬O¥Î¨ÓÀ~°ä¤Hªº~ Cool


0~130...¤@®ð¨þ¦¨! Laughing
Idea
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¤pÂö
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2010-05-27
峹: 376
Ӧ: ¥x¥_

oo: PT Q@ 30, 2011 1:01 am    峹DD: ި^

¦nÆgªº¨®¼Ú!!!

¦b¥xÆWÁÙ¶Rªº¨ì¶Ü?¤j¬ù­n¦h¤Ö¤j¬v??
_________________
When you are riding you are living, everything else is just waiting
^
˵|ӤH oepHT oeqll
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: PT Q@ 30, 2011 9:49 am    峹DD: ި^

Æg~ Very Happy
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: P| QG 01, 2011 12:06 am    峹DD: ި^

OH YEAH!!!

¦n¤[¨S¦³Å¥¨ì°ª¤®ªº2TÁn®ö¤F Cool Cool Cool
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P QG 04, 2011 10:41 pm    峹DD: ި^

³Ç¨û§ä®É¶¡§¼¨®°Õ! Laughing
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PG QG 06, 2011 1:05 pm    峹DD: ި^

¤pÂö g:
¦nÆgªº¨®¼Ú!!!

¦b¥xÆWÁÙ¶Rªº¨ì¶Ü?¤j¬ù­n¦h¤Ö¤j¬v??


³o´Ú¤w¸gºâ¬O¦¬Âõ¥¯Åªº2Tµ´ª©¤p¨®¥i¹J¦Ó¤£¥i¨D...
¨®ªp¦nªº¯uªº¬O­n¬Ý¹B®ð,
ÅS¤Ñ¦³´X¥x,¤£¹L®ð§Nªº«Øij´N§O¦Ò¼{¤F~
Cool

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PG QG 06, 2011 1:11 pm    峹DD: ި^

¤j³¥ºµ g:
OH YEAH!!!

¦n¤[¨S¦³Å¥¨ì°ª¤®ªº2TÁn®ö¤F Cool Cool Cool
À³Æ[²³­n¨D,
·s¼W«å³t©ÔÂà¼v­µÀÉ~
Äv§Þª©:
http://www.youtube.com/watch?v=oJ08OCVxSgU
¦]¬°§N¨®ª¬ºA¥[¤W¤Ñ®ð¤]§N,
©Ò¥H©ÔÂà·|¦³¼Q·Ïªºª¬ªp,
¼ö¨®¥H«á´N¤£·|¬Ý¨ì¥Õ·Ï³á! Cool

¦n¾F©~ª©¥»:
http://www.youtube.com/watch?v=TIowyghnjkY
Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...


¥x«nªü³Ç b PG QG 06, 2011 1:35 pm @F 3 ק
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PG QG 06, 2011 1:12 pm    峹DD: ި^

¦B¶ô g:
³Ç¨û§ä®É¶¡§¼¨®°Õ! Laughing¹w¦ô½ü¿é¥X16~18¤Ç...
°®­«¤£¨ì90kg... (X! ¸ò°¸Åé­«®t¤£¦h­C... Embarrassed )

°¸¾á¤ß±zªº250¤p²]ª¯¤]¤£·|¬O¥¦ªº¹ï¤â°Õ~


Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PG QG 06, 2011 1:38 pm    峹DD: ި^

mely g:
Æg~ Very Happy


mely©j,¦n¤[¤£¨£!
¦V ±z ©M molo¤j­ô ½Ð¦w°ÝÁn¦n! Very Happy

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¸UµØ¤j­D¤l
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-22
峹: 606

oo: P| QG 08, 2011 8:24 am    峹DD: ި^

³Ç­ô¯uªº¬O­Ó¦n³¥¤H
_________________
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P@ QG 12, 2011 6:09 pm    峹DD: ި^

¥x«nªü³Ç g:
¹w¦ô½ü¿é¥X16~18¤Ç...
°®­«¤£¨ì90kg... (X! ¸ò°¸Åé­«®t¤£¦h­C... Embarrassed )

°¸¾á¤ß±zªº250¤p²]ª¯¤]¤£·|¬O¥¦ªº¹ï¤â°Õ~


Laughing

¬Ý°_¨Ó¯uªº«Ü±j¡I Frown
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P@ QG 19, 2011 10:51 am    峹DD: ި^

¤Ó¥i©È¤F...
¦B¶ô­ôªGµM¨Ó§ä¤Wªù¨Ó§¼¨®¤F... Frown
¤j¥Õ»P¤p4ªº¹ï¨M...
¨ì©³³À¦º½Ö¤â?!
Laughing
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P@ QG 19, 2011 11:40 pm    峹DD: ި^

¥x«nªü³Ç g:
¤Ó¥i©È¤F...
¦B¶ô­ôªGµM¨Ó§ä¤Wªù¨Ó§¼¨®¤F... Frown
¤j¥Õ»P¤p4ªº¹ï¨M...
¨ì©³³À¦º½Ö¤â?!


¥Ì«ô¤U­·¡A¤pºñµPªº¹ê¤OªGµM¤£®e¤pòó¡I Frown
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P@ T 12, 2012 1:56 pm    峹DD: ި^

³Ìªñ¶Ç°Êµy·L¦A½Õ¾ã¤F¤@¤U,
Åܪº§ó¶¶§ó¦nÃM¤F! Very Happy
¦b¸ô¤W¯uªº¬O°¨¸ô¤p­^¶¯(°°¸Ëªº¤p§¾«Ä¤@ªT)...
¥N¨B§¼Õt¨â¬Û©y... Laughing
¸Ü»¡Â಴¨½µ{¤w¸g¯}¨â¤d¤½¨½,ÁÙ¬OÀY¦n§§§§~
Malossi ³o®M¤ô§N¬ûÁÙ¦³®M¥óªº­@¥Î«×Åý§Ú¨í¥Ø¬Û¬Ý! Cool

µL·N¶¡¬Ý¨ìªºª¾ÃÑ®a,¤º®e«Ü¦³·N«ä!
­ì¨Ó²{¦b«Ü¦h¤Q´X¤G¤Q¥XÀYªº¤Ö¦~®a¯uªº¨S¨£¹L2T¤p50...
¤£ª¾¹D¥H«á§Ú¥~µc·|¤£·|¤]¥H¬°¥L¦Ñ¸¤¬O¦bµeªêÄê?! Frown

http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1511051009097
Razz
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
1(@1)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @