2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

¸¹¥~!¸¹¥~!! ¤pºµ¥X¨S,ª`·N!!
e 1, 2  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P Q 22, 2011 10:57 pm    峹DD: ¸¹¥~!¸¹¥~!! ¤pºµ¥X¨S,ª`·N!! ި^¤j¹Ù´Á¬ß¤F¨º»ò¦h¦~,
³o°¦¤j³¥ºµÁ`ºâ¬O·íª¨ª¨¤F!! Crying or Very sad
¬O­Ó°·±dªº¤p¬ü¤k³á!

¶W¶}¤ß,¶W·P°Êªº!! Confused

Â@¶h & µq¸©,¯uªº¬O®¥³ß°Õ! Very Happy

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
mely
¯¸ªø¯µ®Ñ


Uɶ: 2004-02-07
峹: 14620
Ӧ: ²H¤ô

oo: P Q 22, 2011 11:14 pm    峹DD: ި^

®¥³ß,¤k¨àÆg~ °®ªM
_________________
¼ö¤ß¼ÖÆ[ªº¹L¤é¤l´N·|§ó§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
JJ
¦n¦h«e¥@±¡¤H


Uɶ: 2004-02-07
峹: 2946
Ӧ: «¢°ÕÀ°´²¨B²Õ

oo: P Q 22, 2011 11:56 pm    峹DD: ި^

®¥³ß®¥³ß Smile
¥Í¤k¨à¯uªº«Ü¤£¿ù Cool
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: P Q 23, 2011 9:23 pm    峹DD: ި^

²×©ó½ü¨ì§Ú°Õ!!¤ß¤¤ªº·P°ÊµLªk¥Î¨¥»y§Î®e!!

ºµ©f©f¥ý¨Ó¸ò¦U¦ì¨û¨û§B§B°Ý¦n!!


¦p¦P³Ç¨û©Ò»¡ªº¡A³oªí¥Ü¤S¥i¥H¨Ó­ÓÅK§¾ªÑ»EÀ\°Õ!! Razz Razz
ÁÙ¦³ÁÙ¦³¡A¤W¦¸§Ú¦bÀ¦¨à¥Î«~®i©~µM¹J¨ì¤hªL¦Ñ³¢¡A¥L¦Ñ±C¦n¹³¤U­Ó¤ë¤]­n¥Í¤F®@!! Cool
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¶Â­J´Ô
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-11
峹: 545
Ӧ: µL¨®

oo: P Q 23, 2011 11:50 pm    峹DD: ި^

®¥³ß¦Ñ·Ý
¶P³ß¦Ñ·Ý

Laughing
^
˵|ӤH oepHT oeqll
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P@ Q 24, 2011 10:25 am    峹DD: ި^

¤j³¥ºµ g:
²×©ó½ü¨ì§Ú°Õ!!¤ß¤¤ªº·P°ÊµLªk¥Î¨¥»y§Î®e!!

ºµ©f©f¥ý¨Ó¸ò¦U¦ì¨û¨û§B§B°Ý¦n!!


¦p¦P³Ç¨û©Ò»¡ªº¡A³oªí¥Ü¤S¥i¥H¨Ó­ÓÅK§¾ªÑ»EÀ\°Õ!! Razz Razz
ÁÙ¦³ÁÙ¦³¡A¤W¦¸§Ú¦bÀ¦¨à¥Î«~®i©~µM¹J¨ì¤hªL¦Ñ³¢¡A¥L¦Ñ±C¦n¹³¤U­Ó¤ë¤]­n¥Í¤F®@!! Cool


¬Ý³o²´¯«...

¯uªººµºµ¹³¬O¦P¤@­Ó¼Ò¤l¨è¥X¨Óªº¤@¼Ë~
Very Happy

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: P@ Q 24, 2011 1:01 pm    峹DD: ި^

Æg¡A¤k¨à³Ì´Î¤F¡A®¥³ßºµ­ô¤Îºµ·A¡I
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
Derrick
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2004-02-18
峹: 309

oo: PG Q 25, 2011 11:35 pm    峹DD: ި^

®¥³ß¡I®¥³ß£z¡I Confused Confused Confused
_________________
Always "K" !!!
-------------------------------


http://www.wretch.cc/album/derricklo
^
˵|ӤH oepHT
¤hªL¦Ñ³¢
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2004-06-24
峹: 467

oo: P| Q 27, 2011 1:43 am    峹DD: ި^

®¥³ß!
¥H«áÁÙ­n¸òºµ­ô±z½Ð±Ðªüª¨¸g«¨~
¦n¤[¨S¸ó¤W¥¨Ã~¤F
¦n¾i°Ú~~

¦³¨S¦³«K©yªº¥¨Ã~¥i¥H½æ§Ú§r~~
_________________
§Ú¤£³ßÅw¶ë¨®ªº·Pı¡A©Ò¥H§ÚÃM¨®¡C
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P Q 28, 2011 9:50 am    峹DD: ި^

¤hªL¦Ñ³¢ g:
®¥³ß!
¥H«áÁÙ­n¸òºµ­ô±z½Ð±Ðªüª¨¸g«¨~
¦n¤[¨S¸ó¤W¥¨Ã~¤F
¦n¾i°Ú~~

¦³¨S¦³«K©yªº¥¨Ã~¥i¥H½æ§Ú§r~~


§A°¨ÀH«K»¡»¡...
ÃhºÃ§A²{¦b®Ú¥»´N¾r¶¿¤£¤F°Õ~
«Øij¥ý±qCB400SF ½m°_°Õ!

Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¸UµØ¤j­D¤l
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-22
峹: 606

oo: P| Q@ 10, 2011 9:08 am    峹DD: ި^

¤@©w­n·í­Ó¦nª¨ª¨ ®¥³ß®¥³ß
_________________
^
˵|ӤH oepHT
alida
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-11-06
峹: 310

oo: P| Q@ 10, 2011 12:03 pm    峹DD: ...... ި^

®¥³ß
¥¼¨Ó§Y±N¼W¥[1¦ì¤kÃM¤h
_________________
¤¤¤î»Pªü¤¦ºë«~Áʪ«ºô¦X§@Ãö«Y
alida³¡¸¨
http://tw.myblog.yahoo.com/alida654/
¼x¨Dªø´Á¥N¾PÂI
ÀËÅ縹½Xd63880.
¤@¯ë²´Ãè¤Î°¾¥ú²´Ã觡§¹¦¨ÀËÅç
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PT G 22, 2012 10:23 am    峹DD: ި^

ºµª¨,¨¯­W¤F!!
¤@Â಴¤w¸gº¡¥|­Ó¤ë¤F!
¬O¤£¬O¸Ó update ¤@¤U¤pºµªº³Ì·s¶i«×? ¶W¤f·Rªº·Ó¤ù«¨??
Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: P G 24, 2012 6:28 am    峹DD: ި^

¥x«nªü³Ç g:
ºµª¨,¨¯­W¤F!!
¤@Â಴¤w¸gº¡¥|­Ó¤ë¤F!
¬O¤£¬O¸Ó update ¤@¤U¤pºµªº³Ì·s¶i«×? ¶W¤f·Rªº·Ó¤ù«¨??


¬°¤H¤÷¯u¬O¤S²n¤Sµh!¦Ó¥B¥H«á¨S¿ìªk¹³³Ç¨û¤@¼ËÃtÅx¤FCrying or Very sad Crying or Very sad
»¡¨ì³o¡A³Ç¨û¥~­±¨º»ò¦h¡A¬O¤£¬O¤]¸Ó±a­Ó¦^¨Ó¾i¤F Razz Razz Razz Razz
ÁÂÁÂÆ[½à
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: P G 24, 2012 6:31 am    峹DD: ި^

¤hªL¦Ñ³¢ g:
®¥³ß!
¥H«áÁÙ­n¸òºµ­ô±z½Ð±Ðªüª¨¸g«¨~


Xªº!¤H¤S®ø¥¢°Õ!ÁÙ¤£§Ö¥X¨Ó³ø§i¶i«×«¨!! Razz Razz
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2  U@
1(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @