2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

®¥³ß­D¤l´«·s¨®!!!
e 1, 2  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: P@ | 25, 2011 11:28 pm    峹DD: ®¥³ß­D¤l´«·s¨®!!! ި^


_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
ksroger
«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2004-02-08
峹: 5374

oo: PG | 26, 2011 9:39 am    峹DD: ި^

¬Ý¤£¨ì Neutral
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH MSN Messenger
JJ
¦n¦h«e¥@±¡¤H


Uɶ: 2004-02-07
峹: 2946
Ӧ: «¢°ÕÀ°´²¨B²Õ

oo: PG | 26, 2011 10:10 am    峹DD: ި^

ª½±µÂIÀ³¸Ó´N¬Ý±o¨ì¤F
http://motocity.idv.tw/img/up/1104a/1104242129062.jpg

§ÔªÌ14¸¹, «Ó®@ Cool
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PG | 26, 2011 10:58 am    峹DD: ި^

¹Ï¤ù»P³sµ²³£¬Ý¤£¨ì~
¤£¹L¦pJJ¥S©Ò¨¥¬O14¸¹~~¨ºÁÙ¯u²rÃz! Confused
­Ë¬O­D­ôÁÙ¦³¦bÃM¨®³á~~¥Z¥X¨Ó§a! Wink
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PT | 27, 2011 12:07 am    峹DD: ި^ÁÙ¬O¨º»ò«Ó®ð¡I
Very Happy
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PT | 27, 2011 9:31 am    峹DD: ި^

¥x«nªü³Ç g:
http://img863.imageshack.us/img863/1310/1104242129062.jpg

ÁÙ¬O¨º»ò«Ó®ð¡I
Very Happy

¯u¬O«Ó§b°Õ~~¦n¤[¨S¬Ý¨ì­D­ôªº­^«ºÅo~~¦n´Á«Ý¯à¦A¸ò­D­ôÃM¨®¥X¹C! Embarrassed
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¸UµØ¤j­D¤l
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-22
峹: 606

oo: PT | 27, 2011 11:48 am    峹DD: ި^

ÁÂÁÂ!
_________________
^
˵|ӤH oepHT
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: PT | 27, 2011 10:15 pm    峹DD: ި^

©Ò¥H¤j®a­n¥X¨ÓÃM¨®¤F¶Ü?? Cool
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¦B¶ô
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ªºªü·A


Uɶ: 2004-02-09
峹: 2575
Ӧ: §A³Ì¤£·Q¨Óªº¦a¤è

oo: PT | 27, 2011 10:48 pm    峹DD: ި^

¤j³¥ºµ g:
©Ò¥H¤j®a­n¥X¨ÓÃM¨®¤F¶Ü?? Cool

§Ú¥ý³ø¦W¡C Mr. Green
_________________
ÃM¨®§Ö¼Ö!
^
˵|ӤH oepHT
¤j³¥ºµ
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-03-09
峹: 859
Ӧ: ©ú¥Û¤u³õ

oo: PT | 27, 2011 11:16 pm    峹DD: ި^

¨º§Ú­Ì¥h·s¦Ëµ¹³Ç¨û½Ð³Ü©@°Ø¦n¤F Razz Razz Razz
_________________
http://www.flickr.com/photos/kawasakibb/
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: PT | 27, 2011 11:36 pm    峹DD: ި^

¼ö¯PÅwªï¡I¡I
Laughing
_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¸UµØ¤j­D¤l
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-22
峹: 606

oo: P| | 28, 2011 8:15 am    峹DD: ި^

¤U¶g¥i¥H¶Ü ¦]¬°§Ú­n¥h¼ç¤ô
_________________
^
˵|ӤH oepHT
¸UµØ¤j­D¤l
¨â½ü¾Ç°|°ª¤¤¥Í


Uɶ: 2004-05-22
峹: 606

oo: P| | 28, 2011 8:57 am    峹DD: ި^

ÃM¤W³o³¡¤»²´Å]¯« ¤~ª¾¹D¬°¦ó¥H«e¸ò¤£¤W§O¤H
³o´X¦~¾÷¨®ªº¤uÃÀ ¯uªº¬O¶i¨B¯«³t
¨®¨­©M¤ÞÀºÁÙ¦³Á×¾_¾¹ ¯uªº6¦~«eªº¨®µLªk¬Û¤ñ
©Ò¥H¥¼¨Ó§Ú·|§ó¥[·RÅ@§Úªº·R¨® ÁÂÁÂ
_________________
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P| | 28, 2011 9:53 am    峹DD: ި^

»á¦³¦P·P!!
³y¨®¤uÃÀ¤é·s¤ë²§...
¨®´Ú±À³¯¥X·sªº³t«×§ó¬OÅý¤H¥Ø¤£·vµ¹!
¥u¯à»¡¦n¨®¯uªº¬OÃM¤£§¹§o!
¤×¨ä¬OÆ[¹îªñ´X¦~¤t±T·s¨®ªºµo®iÁͶÕ,
°£¤F§ó¥[¶Kªñ¥«³õ»Ý¨D¤jÁx¬¡¼âªº¥~«¬³]­p,
¦w¥þ°t³Æªº¥[¤J,°¨¤O¿é¥X½Õ±Ð§ó¥[½u©Ê,
ÁÙ¦³§ó²Å¦X¤HÅé¤u¾ÇªºÃM­¼«º¶Õ»P°t¸m...
¾ãÅéµ¹¤H¶V¨Ó¶V¥­©öªñ¤Hªº·Pı...(·íµM°£¤F¨®»ù¥H¥~! Laughing )
ÁöµM¦ü¥G¤Ö¤F¨Ç±q«e¨ººØ©t¶Æªº­Ó©Ê,
¦ý¯àÅý§ó¦h¤H·P¨ü¦oªº¾y¤OÀ³¸Ó¤~¬Oªø»·¤§­p§a!
Å¥»¡KAWASAKI¦b¥xÆWªº¥«¦û²v¤w¬O¥þ²y²Ä¤@...
¬Û«H¤j³¥ºµ·|¤@¥»ªì°J,¤£·|Åý¤j®a¥¢±æªº!
Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
¥x«nªü³Ç
ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ª©¥D


Uɶ: 2004-03-09
峹: 3274

oo: P| | 28, 2011 10:01 am    峹DD: ި^

¤j³¥ºµ g:
¨º§Ú­Ì¥h·s¦Ëµ¹³Ç¨û½Ð³Ü©@°Ø¦n¤F Razz Razz Razz


Confused ÀH®ÉÅwªï§r!
¤£¹L³o¶g¤»­n«÷¸gÀÙ... Crying or Very sad ,
¤U¶g¥À¿Ë¸`­n¦^«n³¡¹L... Wink

¸Ü»¡³o¦¸¤j·|®vª¯¥J³Ç¦]¤½¤£§J«e©¹¦@Á¸²±Á|...
±z¦n¤ï¬I±Ë¨Çºëªöªºªáµ¶·Ó¤ùµ¹³o¸Ìªº¤j¨û­Ì¬y¬y¤f¤ô...
Laughing

_________________
ÃM¨®...¬O¬°¤F¤°»ò...
´N³o¼Ë¤@ª½ÃM¤U¥h...
^
˵|ӤH oepHT
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤ Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2  U@
1(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @