2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

«n³¡¨®¤Í ñ¨ì°Ï...
e W@  1, 2, 3, 4  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¥x«n±¼º£À°
W@gDD :: U@gDD  
oH e
cal0229
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 3

oo: P Q 31, 2009 1:27 am    峹DD: ި^

ñññ¨ìÅo~~~
¤j®a¦n~
§Ú¬OÃM»ÈÀsªº¤X¹©~
^
˵|ӤH oepHT
®c¤«ÔG
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 8
Ӧ: ¥x«n-±¼º£À°

oo: P Q 31, 2009 1:38 am    峹DD: ި^

¤pÔGñ¨ì^^ ©I ²×©óÂ\²æ¨º­Ó¾÷x´ö¤F...
_________________


§À¼Æ : 718

¨Ó¦Û : ¥x«n-±¼º£À°

¤Î®É : t01172002@yahoo.com.tw

¬Ûï : http://www.wretch.cc/album/t01172002
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq MSN Messenger
®c¤«ÔG
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 8
Ӧ: ¥x«n-±¼º£À°

oo: P Q 31, 2009 1:39 am    峹DD: ި^

¤pÔGñ¨ì...
_________________


§À¼Æ : 718

¨Ó¦Û : ¥x«n-±¼º£À°

¤Î®É : t01172002@yahoo.com.tw

¬Ûï : http://www.wretch.cc/album/t01172002
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq MSN Messenger
®c¤«ÔG
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 8
Ӧ: ¥x«n-±¼º£À°

oo: P Q 31, 2009 1:46 am    峹DD: ި^

©Ç©Ç...¤pÔGñ¨ì...©êºp ÁÙ¤£²ßºD..¦³ÂI¬~¨ìª©
_________________


§À¼Æ : 718

¨Ó¦Û : ¥x«n-±¼º£À°

¤Î®É : t01172002@yahoo.com.tw

¬Ûï : http://www.wretch.cc/album/t01172002
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq MSN Messenger
MR.G
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2006-03-21
峹: 2903
Ӧ: ¹Å¸q¥«¤H¦b¥x«n¥Ã±d¤u§@

oo: P Q 31, 2009 1:46 am    峹DD: ި^

¦U¦ì°Ú....¬GµM»¡ÀY¹³¬O¤j®a¤¬¬Û»{ÃѪº²Ä¤@¦L¶H...
¦ý®æ¦¡¤j¤p½Ð¤j®aª`·N¤@¤U°Õ Frown

ި^:
±zªº­Ó¤HÀY¹³±N·|Åã¥Ü¦b±z©Òµoªíªº¤å³¹®ÇÃä. ¤@¦¸¥u¯à¥u¥Î¤@­Ó¹ÏÀÉ, ¼e«×¤£¥i¶W¹L 163 ¹³¯À, °ª«×¤£¥i¶W¹L 170 ¹³¯À¦Ó¥BÀɮפj¤p¤£¥i¶W¹L 120kB

_________________
¦³¨Æ§äGG¤]¥i¨ì³o¸Ì
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
cs790312
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 5
Ӧ: ¥x«n¥«

oo: P Q 31, 2009 2:41 am    峹DD: ި^

¤p¨ô ²{¨­°Õ Idea
_________________
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq
©M©|-ªü§Ó
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 7
Ӧ: ªü«óÄÑÅu

oo: P Q 31, 2009 3:01 am    峹DD: ި^

¤j®a¦n §Ú¬Oªü§Ó «ç»ò¶K¹Ï ¥æ¥æ§Ú¦n¶Ü
_________________
¦X«h¨Ó~¤£¦X«h¥h
^
˵|ӤH oepHT
¡iªü³Ç¡j
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 2

oo: P Q 31, 2009 6:48 am    峹DD: ި^

ñ¨ì+1
^
˵|ӤH oepHT
ªü¤¤
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 1
Ӧ: ¥x«n¥«

oo: P Q 31, 2009 9:29 am    峹DD: ¨Óñ¨ì ި^

¦U¦ì¤j¤j¦w­ò~~§Ú¬O­D¤¤¦]¬°·|­û¨º¤£¯à¥´­D¤¤¶i¤£¨Ó©Ò¥H¥u¦n¥´ªü¤¤[size=12][/size][color=darkblue][/color]
^
˵|ӤH oepHT oeqll
¼ö¦åºw¤p³Ç
¥x«n±¼º£À°ª©¥D
¥x«n±¼º£À°ª©¥D


Uɶ: 2009-10-30
峹: 127
Ӧ: ±¼º£¬P²y¬£§Ú¨Óªº

oo: P Q 31, 2009 9:54 am    峹DD: ި^

·sª©ªº®æ¦¡¤ñ¸û¤£¤@¼Ë !!!¤j®aºN¯Á¤@¤U§a !!

¤£Ãø¤W¤âªº³á !!..

_________________


http://www.wretch.cc/album/ghuid
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH Tq
¼u¤ô¤p¤û¥J
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 1
Ӧ: «ÌªF

oo: P Q 31, 2009 10:19 am    峹DD: ި^


»ï......§Úñ´N¬O¤F,¤£­n¥´°¸!!!!
^
˵|ӤH oepHT AIM Address Tq MSN Messenger
¼ö¦åºw¤p³Ç
¥x«n±¼º£À°ª©¥D
¥x«n±¼º£À°ª©¥D


Uɶ: 2009-10-30
峹: 127
Ӧ: ±¼º£¬P²y¬£§Ú¨Óªº

oo: P Q 31, 2009 10:23 am    峹DD: ި^

¼u¤ô¤p¤û¥J g:

»ï......§Úñ´N¬O¤F,¤£­n¥´°¸!!!!


«¢«¢ !ªü½å¤j¤]¨Ó£{£¬ !!.. Mad ......................

³Ìªñ ¦A·Q ¤U¦¸¨Ó¬ù¤@¹Î ¤H¹³¥~©ç¹Î !!... Confused ........

µ¥§Ú§ä¨ì¤F !!§Ú¸ò§A»¡£° ... Laughing
_________________


http://www.wretch.cc/album/ghuid
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH Tq
¤p²E^^
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-31
峹: 3
Ӧ: ¦a²y*

oo: P Q 31, 2009 11:01 am    峹DD: ި^

Rolling Eyes ¤£¬O¨®¤Í¤]¥i¥Hñ¨ì¶Ü¡H
_________________
¬Ûï^^NO.1
http://www.wretch.cc/album/cbaanrdryy
¬Ûï^^NO.2
http://www.wretch.cc/album/tenmi620
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH Tq MSN Messenger
¤p§»
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2009-10-30
峹: 6

oo: P Q 31, 2009 11:03 am    峹DD: ި^

¤p²E^^ g:
Rolling Eyes ¤£¬O¨®¤Í¤]¥i¥Hñ¨ì¶Ü¡H


¥i¥H ÁöµM³o¤£¬O©Ô¶ëªO
¦ýÁÙ¬O§Ô¤£¦í¦^¤@¤U

³Ì¦n¦h©Ô´X­Óªñ¨Ó= =

³o¼Ë¤~¼ö¾x
^
˵|ӤH oepHT
¼ö¦åºw¤p³Ç
¥x«n±¼º£À°ª©¥D
¥x«n±¼º£À°ª©¥D


Uɶ: 2009-10-30
峹: 127
Ӧ: ±¼º£¬P²y¬£§Ú¨Óªº

oo: P Q 31, 2009 11:13 am    峹DD: ި^

«¢«¢ !!¦h¤Ö´X­Ó©f©f ¨Óñ¨ì§a... : Idea
_________________


http://www.wretch.cc/album/ghuid
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH Tq
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ¥x«n±¼º£À° Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e W@  1, 2, 3, 4  U@
2(@4)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @