2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

[Áܬù] 96¦~04¤ë22¤é ¥_¹a¬K©u¤j·|®v - ©yÄõÀY«°¹A³õ
e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  U@
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> S.T.¥X¹C­p¹º¤Î¹C°O
W@gDD :: U@gDD  
oH e
¤@°{¤@°{¤p¬P¬P
¥_¹a­«¨®­Ñ¼Ö³¡ª©¥D


Uɶ: 2006-06-18
峹: 5
Ӧ: Team SUZUKI

oo: PT T 14, 2007 10:42 pm    峹DD: [Áܬù] 96¦~04¤ë22¤é ¥_¹a¬K©u¤j·|®v - ©yÄõÀY«°¹A³õ ި^

¥_¹a¬K©u¤j·|®v.............©yÄõÀY«°¹A³õ(¤@¤é¹C)Åý±z»·Â÷¹ÐÄÛ.¿Ëªñ¤j¦ÛµM

¬¡°Ê®É¶¡: 96¦~04¤ë22¤é AM8:00

¶°¦X¦aÂI: ¥_¹a­«¾÷(ªQ¦¿¸ô530¸¹) 25854343

³ø¦W¤è¦¡: ±Ä²{³õ³ø¦W¦¡(¬¢¥_¹a¼B¤p©j)

³ø¦W¶O¥Î: ­ì»ù1100¤¸(§t«OÀI)

¤½¥q¸É§USUZUKI¨®¤Í¤@¤H750¤¸»Ý¦Û¥I 350¤¸

¥LµP¨®¤Í¤@¤H600¤¸»Ý¦Û¥I 500¤¸

120¤½¤À¥H¤Uºw¤pªB¤Í 250¤¸

¬¡°Ê¸ô½u:AM:08:00¥_¹a¶°¦X--->08:30¥Xµo--->09:30©WªL7-11¥ð®§--->
09:50©WªL7-11¥Xµo--->11:00ÀY«°¹A³õ--->15:20¦^µ{--->
16:30²ö¤º©@°Ø(½Ð¦Û¥I)--->16:50§Ö§Ö¼Ö¼Ö¦^®a

ÀY«°¹A³õ¬¡°Êªí:
11:00-12:00 ª¾©Ê¤§®È...¦³±M·~¸Ñ»¡¦Ñ®v.Åý¨Ó¹A³õºw¶Q»«»{ÃѤj¦ÛµMºw°Ê.´Óª«

12:00-13:00 ¶m¤g®Æ²z...¤ÈÀ\.¹A³õºw¤ÈÀ\¬O±Ä¦Û§U¦¡ºw.¥þ³¡³£¬O¶Ç²Îºw¶m¤g®Æ²z.¨Ì©u¸`ÅܤƦӧïÅܵæ¦â.¨Ó¹A³õ¦Y¶ºÅý§A¦³¦^ªüæÌ®aºw·Pı

13:30-15:00 ¸­©Ý££ÃÉ...¸­©Ý££ÃÉ:§Q¥Î¹A³õ³¥¥Í´Óª«ºw¾ð¸­.¦Aµo´§­Ó¤H³Ð§@¯à¤O.°µ¥X³Ì¤S¯S¦âºw££ÃÉ^^
_________________
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH
MR.G
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2006-03-21
峹: 2903
Ӧ: ¹Å¸q¥«¤H¦b¥x«n¥Ã±d¤u§@

oo: PT T 14, 2007 10:58 pm    峹DD: ި^

Surprised Surprised Surprised

¤p¬P¬P???

Ãø¹D¬O¨º¦ì¨®¤Í¤f¤¤...±`±`¦ò¤ß¨Ó±o...¶Ç»¡¤¤ªº...¹a¥_¤p¬P¬P®á¶Ü??? Shocked Shocked
_________________
¦³¨Æ§äGG¤]¥i¨ì³o¸Ì
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
dylan
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-03-22
峹: 184
Ӧ: ¹Å¸q¤H¦ý¦b°ª¶¯¤u§@

oo: PT T 14, 2007 11:13 pm    峹DD: ި^

¨º«n³¡ªº¨®¤Í¬O§_¦³¥þÃB¸É§U,
¥[¤Wªo¿ú©O?
À³¸Ó­n­p¹º¤G¤Ñªº¦æµ{,,
³o¼Ë¹ï¤¤«n³¡ªº¨®¤Í¤~°÷·N«ä¹À~
_________________
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
¬õ¯ù®³ÅK
¨â½ü¾Ç°|¤j¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-03-21
峹: 1165
Ӧ: ¨®¶Ã§ï.. §O¸Ë´Î!!

oo: PT T 14, 2007 11:40 pm    峹DD: ި^

¦Ñ­§+1
©@°Ø+1
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
MR.G
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2006-03-21
峹: 2903
Ӧ: ¹Å¸q¥«¤H¦b¥x«n¥Ã±d¤u§@

oo: PT T 14, 2007 11:43 pm    峹DD: ި^

1.¦Ñ­§
2.½Õ¨ý®³鐡
3.Dylan(À³¸Ó·|¥h)
4.MR.G(¦pªGÁÙ¨S³Q§ì¥h°ê¨¾³¡..¤@©w·|¨ì~ Frown )
5.
6.
7.


½Ð¦Û¦æ½Æ»s¨Ì§Ç¸É¤W§a
_________________
¦³¨Æ§äGG¤]¥i¨ì³o¸Ì
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
½ì¨ý¤@¤U
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2006-09-07
峹: 7481
Ӧ: ·s¦ËÀ°·s¦Ë¥«Á`³¡

oo: PT T 14, 2007 11:51 pm    峹DD: ި^

·s¦ËÀ°¤]¥i¥H¥h¶Ü??
Very Happy
³o¬¡°Ê¥u­n¬OSUZUKIªº¨®¤Í³£¥i¥H°Ñ¥[¬O¶Ü??
_________________
¤j¾ï ¤p¾ï ³£¬O 278

«Cµì«ç»ò·dªü
^
˵|ӤH oepHT oeqll [oHӤH Tq MSN Messenger
MR.G
¨â½ü¾Ç°|³Õ¤h¯Z


Uɶ: 2006-03-21
峹: 2903
Ӧ: ¹Å¸q¥«¤H¦b¥x«n¥Ã±d¤u§@

oo: PT T 14, 2007 11:58 pm    峹DD: ި^

¹Å¸q-MR.G

°ª¶¯-DYLAN...

«n³¡¥Ø«e¤w¦³¨â¦ì...

¤p§Ì¤]«Ü¦n©_....·s¦Ë¦a°Ïªº¨®¤Í¥i¥H¥h¶Ü??

¨º«n³¡ªº¨®¤ä¤]¥i¥H°Ñ¥[¶Ü... Shocked
_________________
¦³¨Æ§äGG¤]¥i¨ì³o¸Ì
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
ªü³Í¥ý¥Í
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-05-26
峹: 193
Ӧ: ¥_¿¤·s²ø

oo: P| T 15, 2007 1:25 am    峹DD: ި^

MR.G g:
Surprised Surprised Surprised

¤p¬P¬P???

Ãø¹D¬O¨º¦ì¨®¤Í¤f¤¤...±`±`¦ò¤ß¨Ó±o...¶Ç»¡¤¤ªº...¹a¥_¤p¬P¬P®á¶Ü??? Shocked Shocked

¬Oªº~¥L´N¬Oªü¬P~~~ Cool
§Ú¦³ÃM¹L¥Lªº·R¾s­ò~~~¤£¹L¬O¨º¤@¥xAds125G°Õ~ Embarrassed ÆZ¦³¤Oªº~§Ú­Ó¤Hı±o¤ñ¤@¯ëªº125±j~ Cool
_________________
_____________________

~ Grass Tracker ~
~~~ 250 ~~~~
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
worf250
¨â½ü¾Ç°|¤p¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-05-06
峹: 91
Ӧ: B.F

oo: P| T 15, 2007 1:26 am    峹DD: ި^

MR.G g:
1.¦Ñ­§
2.½Õ¨ý®³鐡
3.Dylan(À³¸Ó·|¥h)
4.MR.G(¦pªGÁÙ¨S³Q§ì¥h°ê¨¾³¡..¤@©w·|¨ì~ Frown )
5.ªü¨}(À³¸Ó·|¥h)

6.
7.


½Ð¦Û¦æ½Æ»s¨Ì§Ç¸É¤W§a

_________________
¤j®a¦n¡D¡D¡D¡D¡D¾ï¦âTU
^
˵|ӤH oepHT
³¢
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-05-24
峹: 276
Ӧ: ¤s¤W

oo: P| T 15, 2007 2:02 am    峹DD: ި^

4.MR.G(¦pªGÁÙ¨S³Q§ì¥h°ê¨¾³¡..¤@©w·|¨ì~ Frown )<-----°ê¨¾³¡¬O²n¯Ê£®
­n¦³¿ú¦³¶Õ®a¸Ì¦³¦n´XÁû¬P¬P¤~¶iªº¥h
¤£µM´N¬O³sÄò¤T­Ó¤ë¤j«K¤£¬~¤â¤§Ãþªº~~~ Mr. Green
_________________
==============================
§A¬Ý¤£¨ì§Ú
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
B.A-Ȭ
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-09-04
峹: 192
Ӧ: ±I¹æªº¹ï©¤

oo: P| T 15, 2007 9:22 am    峹DD: ި^

¬°¤°»ò¡A§Ú­n¨«¤F¡A¤~¶}©l¦³¤@°ïªº¬¡°Ê©O~~~~~~~~ Evil or Very Mad Crying or Very sad Crying or Very sad Evil or Very Mad
^
˵|ӤH oepHT Tq MSN Messenger
ªü¨å
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-04-03
峹: 452
Ӧ: Ī¬w¤§¯S­«ÃM¤h~

oo: P| T 15, 2007 11:27 am    峹DD: ި^

¤â°©§éÁÙ¨S¦nÃM«l¾Ô±aSUZUKI¦æ·Ó¤f¥H¶Ü? Idea Idea Idea
_________________
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
©|¯Õ
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-04-24
峹: 452
Ӧ: ¸ô­±Äê¨ì¤£¦æªº¥x¥_¥«

oo: P| T 15, 2007 11:32 am    峹DD: ި^

1.¦Ñ­§
2.½Õ¨ý®³鐡
3.Dylan(À³¸Ó·|¥h)
4.MR.G(¦pªGÁÙ¨S³Q§ì¥h°ê¨¾³¡..¤@©w·|¨ì~ )
5.ªü¨}(À³¸Ó·|¥h)
6.©|¯Õ+2(«á®yªº¤H¤]¬O¦Û¥I350¤¸¶Ü?)
7.


½Ð¦Û¦æ½Æ»s¨Ì§Ç¸É¤W§a
_________________
©|¯Õªº¬Ûï
http://album.blog.yam.com/sungen11
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
¬õ¯ù®³ÅK
¨â½ü¾Ç°|¤j¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-03-21
峹: 1165
Ӧ: ¨®¶Ã§ï.. §O¸Ë´Î!!

oo: P| T 15, 2007 3:17 pm    峹DD: ި^

©|¯Õ g:
1.¦Ñ­§
2.½Õ¨ý®³鐡
3.Dylan(À³¸Ó·|¥h)
4.MR.G(¦pªGÁÙ¨S³Q§ì¥h°ê¨¾³¡..¤@©w·|¨ì~ )
5.ªü¨}(À³¸Ó·|¥h)
6.©|¯Õ+2(«á®yªº¤H¤]¬O¦Û¥I350¤¸¶Ü?)
7.


½Ð¦Û¦æ½Æ»s¨Ì§Ç¸É¤W§a


§Ú¤]«Ü¦n©_«á®y¤]¬O350¶Ü??
^
˵|ӤH oepHT oeqll MSN Messenger
³¢
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2006-05-24
峹: 276
Ӧ: ¤s¤W

oo: P| T 15, 2007 7:16 pm    峹DD: ި^

B.A-Ȭ g:
¬°¤°»ò¡A§Ú­n¨«¤F¡A¤~¶}©l¦³¤@°ïªº¬¡°Ê©O~~~~~~~~ Evil or Very Mad Crying or Very sad Crying or Very sad Evil or Very Mad


¦]¬°~~~~~~~~·R

Embarrassed
_________________
==============================
§A¬Ý¤£¨ì§Ú
^
˵|ӤH oepHT MSN Messenger
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> S.T.¥X¹C­p¹º¤Î¹C°O Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  U@
1(@7)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @