2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

10/23¤é¼¯ZªM-²ö¤º¤ÈÀ\
e W@  1, 2
 
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ½ò½ñÁܬù
W@gDD :: U@gDD  
oH e
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: P@ Q 29, 2007 5:20 pm    峹DD: ި^

sore g:
ÀÙªü
³o§«ô¼¤£Â¼¯Z§r??


¼£«,¥»¨Ó·Q©M´X­ÓªB¤Í¥h¤TªÛ,§Ú¥h¸ò¥L­Ì´«¤@¤U®É¶¡¬Ý¬Ý,

sore­n¼¯Z£~£² Idea

£°£½,¥h²ö¤º¤]¦n,Åý¤p±ÓÀ°§Ú»\"319¶m,·L¯ºÅ@·Ó" Smile Smile
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: P@ Q 29, 2007 7:19 pm    峹DD: ި^

ÀÙªü
¦³½T©w­n¥h¶Ü?
§Ú·Q¦­ÂI°_¨Ó¥hª¦¤­¤À¤s ¦b·Æ¦^²ö¤º!!
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: P@ Q 29, 2007 11:57 pm    峹DD: ި^

sore g:
ÀÙªü
¦³½T©w­n¥h¶Ü?
§Ú·Q¦­ÂI°_¨Ó¥hª¦¤­¤À¤s ¦b·Æ¦^²ö¤º!!


½T©w,¦ý¤£·|¤Ó¦­,¦]¬°·|±a¤@­Ó¤£¤Ó·|ÃM¨®ªºªB¤Í¥h,

À³¸Ó10:00¤À¥ª¥k¤~·|¨ì²ö¤º,©ú¤Ñ¨£®@ Idea

§Æ±æ¦³ªÅªºªB¤Í¤@°_¥h Smile
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: PG Q 30, 2007 11:28 am    峹DD: ި^

kelly g:
½T©w,¦ý¤£·|¤Ó¦­,¦]¬°·|±a¤@­Ó¤£¤Ó·|ÃM¨®ªºªB¤Í¥h,

À³¸Ó10:00¤À¥ª¥k¤~·|¨ì²ö¤º,©ú¤Ñ¨£®@ Idea

§Æ±æ¦³ªÅªºªB¤Í¤@°_¥h Smile¦Ñ³W¯x
­Ó¤H¦w¥þ¸Ë³Æ ¿m´H¦çª« ÀH¨­°·«O¥d½Ð±a»ô
¤Ñ«B¦aÀã¦Û°Ê¦^§ÉÄ~ÄòºÎ!!

£¸¦­°_¨Ó´Nı±o¤£§®
ªGµM¨ì¤F¤KÂI«B¶V¤U¶V¤j
¥»¶g¼¯Z¼½Ò²Õ«Å§i~~~¥¢±Ñ~~
©Î¬O....¦³¨g¤H¤w¸gÃM¤W¥h¤F Confused
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PG Q 30, 2007 6:37 pm    峹DD: ި^

sore g:
¦Ñ³W¯x
­Ó¤H¦w¥þ¸Ë³Æ ¿m´H¦çª« ÀH¨­°·«O¥d½Ð±a»ô
¤Ñ«B¦aÀã¦Û°Ê¦^§ÉÄ~ÄòºÎ!!

£¸¦­°_¨Ó´Nı±o¤£§®
ªGµM¨ì¤F¤KÂI«B¶V¤U¶V¤j
¥»¶g¼¯Z¼½Ò²Õ«Å§i~~~¥¢±Ñ~~
©Î¬O....¦³¨g¤H¤w¸gÃM¤W¥h¤F Confused


­ü....¤@¨ì´º¬ü´N¤U¤j«B¤F,¸ü¤FªB¤Í«á·Ó¼Ë½Ä¤W¥h²ö¤º(¶}¨®°Õ),¨S·Q¨ì


²ö¤º©@°Ø¨S¶} Shocked Evil or Very Mad Sad Crying or Very sad ....

¥u¦n©¹¦^¶}¨ìµ×®ä¨®¯¸®Çªº"ÅK¹D©@°Ø"¥h®Ì®Ì,ÁöµM¦]«B¨S¶},¦ýµo²{¤F
¼o±óªºÄq§|,¦n´Î..,¦n¹³´N¬Osore¤W¦¸poªºÂ§|¤f,¤U¦¸¦n¤Ñ®ð¦A±´ Idea
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: PG Q 30, 2007 6:56 pm    峹DD: ި^

§Ú¬Ý¨ì¤U«B´N¦^ÀY¥hª¦ªEÀY¤s¤F
ªGµMª¦¨ì¤s³» Razz
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PG Q 30, 2007 11:15 pm    峹DD: ި^

sore g:
§Ú¬Ý¨ì¤U«B´N¦^ÀY¥hª¦ªEÀY¤s¤F
ªGµMª¦¨ì¤s³» Razz½Öª¾¹D£«,¤T­«¤Ñ®ð¦n±o«Ü°Ç,§Ö¨ì´º¬ü®É¤~ÄƤ@ºwºwªº«B»¡ Sad

®`§Ú"·L¯ºÅ@·Ó"¤@®æ¤]¨S»\¨ì,¦n¦b§Ú©MªB¤Í«á¨Ó¥hµ×®ä¨®¯¸

¦Y¤F¥j¦­¨ýªº¤Á£«ÄÑ©M¦ÑÁó¦Û»¨ªº"¸z¤¤¸z",«á¤S¨ì¤ì¬]°Êª«¶é

³Ü¤U¤È¯ù,ºâ¬O¤£µê¦¹¦æ°Õ Smile
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: PG Q 30, 2007 11:27 pm    峹DD: ި^

¦]¬°ª¾¹DÀÙªü¤µ¤Ñ­n±aªB¤Í¥h
©Ò¥H¤£·|¦b«B¤¤ºÆ¨g¦æ
©Ò¥H§Ú´N«Ü¦w¤ßªº¦b®a¨É¨ü»´ÃPª¦ªEÀY¤s Razz
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
mychou
¨â½ü¾Ç°|¥®¸X¶é


Uɶ: 2007-10-31
峹: 3
Ӧ: ¥x¥_¥«

oo: P Q@ 04, 2007 12:26 am    峹DD: ި^

²ö¤º§Ú±`¥h°Ú,¦ý¬O³£¬O¬P´Á°²¤é,
·Q°Ý¤@­ÓÃD¥~¸Ü,¤j®a³£«ç»ò¼¯Z°Ú Question
¾Ç·|¤F´N¥i¥H¸ò¤j®a¤@°_¥h²ö¤º³Ü©@°Ø²á¬O«D¤F Razz
^
˵|ӤH oepHT
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: P Q@ 04, 2007 4:48 pm    峹DD: ި^

mychou g:
²ö¤º§Ú±`¥h°Ú,¦ý¬O³£¬O¬P´Á°²¤é,
·Q°Ý¤@­ÓÃD¥~¸Ü,¤j®a³£«ç»ò¼¯Z°Ú Question
¾Ç·|¤F´N¥i¥H¸ò¤j®a¤@°_¥h²ö¤º³Ü©@°Ø²á¬O«D¤F Razz


§Ú­Ì¦³®É¤]·|¬P´Á¤Ñ¥h²ö¤º,¨ì®É­Ô¦A¨Ó¬Û»{Åo Idea

¼¯Z³á,¨º±o°Ýsore,§Ú³£³Â¬O¦ÑÁóÂIÀY¤~´±¥Xªù®@ Razz
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: P Q@ 04, 2007 5:28 pm    峹DD: ި^

Cool ³o´N²³æ°Õ
¤Ñ¤Ñ¥[¯Z´N¥i¥HÀH«K¼¯Z°Õ
³o¬P´Á¤G¦b¤@°_¨Ó¼¯Z¼K!!!
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PG Q@ 06, 2007 8:06 am    峹DD: ި^

¬°¤°»ò³£¬D¬P´Á¤G¤U«B Evil or Very Mad

²ö¤º¤S"ªw´ö"¤F Sad
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: PG Q@ 06, 2007 11:16 am    峹DD: ި^

¦Ó¥B¬Oªw§N¦B¦Bªº´ö Sad
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
kelly
¨â½ü¾Ç°|°Æ±Ð±Â


Uɶ: 2005-09-18
峹: 4210

oo: PG Q@ 06, 2007 4:01 pm    峹DD: ި^

sore g:
¦Ó¥B¬Oªw§N¦B¦Bªº´ö Sad


sore,§A»¡·|¤£·|¬O§A±aÁÉ£« Rolling Eyes Razz

§Ú¸ò¤pªÚªÚ­n¥h²ö¤º³£»¡"§Ú­Ì´XÂI¦b²ö¤º[¥©¹J]",¦]¬°¥u­n¤pªÚªÚ
»¡­n¥XªùÃM¨®´N·|¤U«B Mad
_________________
¤W¨®18,¤U¨®81
^
˵|ӤH oepHT
sore
¨â½ü¾Ç°|¤¤¾Ç¥Í


Uɶ: 2007-03-27
峹: 458
Ӧ: ¤s¨¦ªº¤p·Ë¬y

oo: PG Q@ 06, 2007 9:40 pm    峹DD: ި^

³á³á
³o­Ó µ´¹ï¬O¤pªÚªÚ©j©j
¤W¦¸¥h²ö¤º ¥L¥u­n¤@¶i´×¤U©Î«Î¤º
¤Ó¶§°¨¤W¥X¨Ó
¤@¨ì¥~­± ¯Q¶³°¨¤W¹L¨Ó
Sad Sad
_________________
½|©@¯S§ð¶¤!!
^
˵|ӤH oepHT [oHӤH MSN Messenger
qe峹}l:   
osDD   ^ХDD    2½ü²ÕRUN2W -> ½ò½ñÁܬù Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e W@  1, 2
2(@2)

 
e:  
z Lk boӪo峹
z Lk boӪ^Ф峹
z Lk boӪs峹
z Lk boӪR峹
z Lk boӪi벼


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @