2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

6 ƲŦXzjM
2½ü²ÕRUN2W
oH e
  DD: [¤À¨É]§Ú¹ïABSªº¬Ýªk
sandyli

^: 24
[: 16101

o¾÷¨®¬ÛÃö¸ÜÃD Motorcycle Topics   o: P | 07, 2017 10:29 am   DD: Re: [¤À¨É]§Ú¹ïABSªº¬Ýªk
¦n¤¥ý¨Ó½Í½Í¤°»ò¬O½ü­LÂꦺ§a

³\¦h·N¥~¨Æ¬G²{³õ³£¿ò¯d¦³·Ù¨®²ª
³o¬O¨Æ¬GŲ©w¤H­û§PÂ_·N¥~®É¨®³tªº­«­n°Ñ¦Ò
¦³®Äªº·Ù¨® ...
  DD: 2010¦~«×¤§¦æ2/17-20-°²Àô®q¡A¯u©é©R!! Part-1(¹Ï¤åÃz¦h½Ðª`·N)
sandyli

^: 15
[: 4647

oS.T.¥X¹C­p¹º¤Î¹C°O   o: P | 07, 2017 10:26 am   DD: Re: 2010¦~«×¤§¦æ2/17-20-°²Àô®q¡A¯u©é©R!! Part-1(¹Ï¤åÃz¦h½Ðª`
®É¶¡-2010¦~2/17~20 ¦@4¤Ñ3©]
¤H­û-DRZ½µ­ô , DRZ·¦ªG¸³ , ³¥¯T¤p¥Ð,¤p¯Â±¡«QÀÉ ,¤pGG

¸Ü»¡¦b¤@¤ë©³2¤ëªì®É...
ªü½µ¬ðµM´£¨ì¥h¦~¤]¬O¦b2 ...
  DD: ¤j¿O¿O¬[ºÃ°Ý
sandyli

^: 8
[: 2228

oS.T.ºî¦X°Q½×   o: P | 07, 2017 10:23 am   DD: Re: ¤j¿O¿O¬[ºÃ°Ý
³Ìªñ¶R¤F¤@Áû4.5ªº¤p¿O
§äªB¤Íªº¤u§@«Ç¥h¸Ë
¥L¦b­ì¼tªº¿O¬

¼Ó¥D.. §Úªº³£¬O«_¤õªá, §A§ä¨ì¸Ñ¨M¤èªk¶Ü?
  DD: Central-Cross Highway and Taroko (July 2008)
sandyli

^: 4
[: 2305

oEnglish Corner   o: P | 07, 2017 10:21 am   DD: Re: Central-Cross Highway and Taroko (July 2008)
These are a few of the pictures that I took on a ride earlier this week. My friend Lawrence and I initially planned to go over the Southern-Cross Highway and then up the east coast to Taroko. However, ...
  DD: [¨D±Ï]ªk¦¡®ð¼L¥¿½Tªº¥´®ð¤èªk
sandyli

^: 8
[: 14388

o½Í脚½ñ¨®   o: P | 07, 2017 10:07 am   DD: Re: [¨D±Ï]ªk¦¡®ð¼L¥¿½Tªº¥´®ð¤èªk
¦pÃD
´«¤F¤@±ø¥~­L
¤º­L¤]¸òµÛ§ó´«
¦ý¬O°ÝÃD¨Ó¤F Frown
ªk¦¡®ð¼Lªº¥¿½T¥´®ð

§ÚÂà¨ì³ÌÃP®É«ö¤@¤U¬ª¤@ÂI®ðÁÙ¬O¥´¤£¤J, À³¸ ...
  DD: 2016 §ÚªºTU§ï¨}³Ì«á¤@¨½¸ô....¬õÀYªº¶i®ð¼WÀ£¨t²Î...
sandyli

^: 31
[: 6964

oS.T.ºî¦X°Q½×   o: PG @ 12, 2016 11:46 am   DD: Re: ¤Q¦~¿i¤@¼C ²×©ó§¹¦¨¤ßÄ@¤F
¬õÀY¦bTU¨­¤W¯àµo´§ªº«Â¤O
·Q¥²«Ü¦h¨®¤Í³£¦³¿Ë¨­¸g¾ú....
¨º­ÓÀþ¶¡Ãzµo¥X¨Óªº§á¤O
±ÀµÛ¨®¤l«e¶iªº¥

Mr. Green Mr. Green Mr. Green
 
1(@1)
Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @