2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

3574 ƲŦXzjM
2½ü²ÕRUN2W
oH e
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
kelly

^: 15
[: 6241

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PT @ 30, 2013 2:34 pm   DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
¯u¸Ó¥´§¾ªÑ,³£§Ñ¤FÁÂÁÂalidaªº²´Ãè»P®ü³ø,¦ý¤U¦¸»EÀ\¤@©w­n¨Ó°Ñ¥[®@ Smile
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
kelly

^: 15
[: 6241

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P@ @ 14, 2013 12:23 am   DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
­pªü«ç»ò§ÚªºÁy¨º»ò¸~ªü Frown Frown Frown

¨¤«×°Õ,¯u·R¤ô...¦A¸Éµ¹±i

³o±i°÷½G¤F§a Cool

http://i.imgur.com/JHUMT.jpghttp://i.imgur.com/NflD7.jpght ...
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
kelly

^: 15
[: 6241

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 13, 2013 11:45 pm   DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
¦]¤âµh,´N¤£¦h¼gÅo,¦ýÁÙ¬O­n«D±`ÁÂÁÂÀ°¥Dªº²±±¡,JJ¼ö±¡ªº¥D¿ì,¤Î©Ò¦³°Ñ¤©ªB¤Íªº¼ö¤ß¤Î¼ö±¡,¤@½ë¸ô»·¨ì¥x«n¦Y§À¤ú,2013ªÖ©w¤ ...
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 12, 2013 1:31 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
¤j®a©ú¤ÑªüÁø¶º©±¨£Åo Idea
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 06, 2013 10:19 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
ÀÙªü
¦pªGÁÙ¦³¦WÃB +1
¤£¦n·N«ä³o»ò±ß¦^ÂÐ... Embarrassed

§Ú¤~¤£¦n·N«ä,²{¦b¤~¬Ý¨ì,JJ¥»¨Ó´N¦³ºâ§A®@ Smile
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 06, 2013 10:17 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
¤µ¤Ñ½T©w¦³±ß½ú³­¦ñ,1/12¶}¨®«n¤U,1/13¤ÈÀ\molo&mely¥i°Ñ¥


®É¶¡¦p¤õ½b¯ë"«¦"¤@Án´N§Ö¨ì1/13¤é¤F,¦n´Á«Ý³á

Confused
  DD: ·s¦~§Ö¼Ö
kelly

^: 9
[: 3314

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 06, 2013 10:14 pm   DD: ·s¦~§Ö¼Ö
ÁöµM¤w¸g1/6¤é¤F,¦ý¸Û·N¤Q¨¬®@,¯¬«¢°ÕÀ°ªº«Ó­ô¬ü¤k­Ì,

·s~¦~~§Ö~¼Ö
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PT @ 02, 2013 4:38 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
¤¦¥§ ³ø¦W 2 ¤H ÁÂÁ Very Happy

«¢°ÕÀ°§À¤ú

¤é´Á:2013¦~1¤ë13¤é ¬P´Á¤é

®É¶¡:¤¤¤È13:30

¦aÂI: ¥x«nªüÁø¶º©±

½Ð¯à°Ñ¥[ªºªB¤Í, ...
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| QG 27, 2012 11:59 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
¥ÛÀY,±j¥§,­»¥§,Denny,¬v½µ...½Ö¦³¥L­Ìfb±b¸¹,³o¨ÇªB¤Í,¨Ó¤£¨Ó§À¤úªü

¤w¸g½T©w2013¦~1¤ë13¤é¤¤¤ÈªüÁø¶º©±,½Ð¿ãÅD³ø¦W

(ªüÁø­ì ...
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PG QG 25, 2012 4:58 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
ÀÙ°Ú!!~~~1/12¬O¬P´Á¤»³é!!!>>>¬P´Á¤é¬O1/13¤~¹ï!! Razz Razz
¥t¥~ Benny¬O+2 ¨â¤H°Õ!

§ïÅo,¨ºJJ¤½¥q§À¤ú¬O1/12¤é,­è¦n¦Y³Ü§¹¤W°ªÅK¨Ó¥x«n ...
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P@ QG 24, 2012 3:56 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
§À¤ú¤é´Á¦n¹³¦³ÂI¶Ã,­è¸òÀ°¥DÁpµ¸¹L,¥N¥L¼g¤W¥¿½T¤é´Á

¤]½Ð¤j®a¾¨§Ö¨M©w¼g¤U¦W¦r¤Î¤H¼Æ,¥H§Q§@·~,ÁÂÁ¦X§@®@«¢°ÕÀ°§À¤ ...
  DD: ¶K¹Ï·s¿ï¾Ü
kelly

^: 27
[: 8836

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P@ QG 10, 2012 11:25 am   DD: ¶K¹Ï·s¿ï¾Ü
¯u¯À¤@¸s¤f³U²`¥BÃPªº¨k¤H!!~~¥O¤H¦n¥Í¸r¼}§r Confused Confused

³o¬O·s¨®®i¥Ü·|¶Ü??¤@¼Ò¤@¼Ë£° Razz
  DD: [LDS]¨C¤Ñ³£­n¨Ó«¢°Õ¤@¤U¡e­wÃa¡f
kelly

^: 411
[: 47497

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| QG 06, 2012 11:32 pm   DD: [LDS]¨C¤Ñ³£­n¨Ó«¢°Õ¤@¤U¡e­wÃa¡f
Å@¤h·Ó¨SPO»@¦^¥h¦A©Þ¤@¦¸¨Ã¸É©ç Laughing Laughing Laughing

Å@¤h¬ï¤Ó¦h¤F,Ãi±o©ç.. Cool
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| QG 06, 2012 11:30 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
ÁÙ¬O¦YªüÁø¶Ü? ¨º§Ú¥þ®a¥i¯à¤S­n¸ò¤F Frown

¨º»°§Ö¼g­þ¤@¤Ñ£« Idea
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
kelly

^: 88
[: 19202

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| QG 06, 2012 11:10 am   DD: ¤µ¦~§À¤ú
­ì«h¤W¤´±Ä©P¤»ÃM¨®¤U¥x«n©]¦íMOTEL©P¤é¥Î¤ÈÀ\¤è¦¡ Cool

¨ºÀ°¥D©M±j¥§©M¨º¸Ü¨à(­è¨Ó¹L©±¸Ì°Ý¤F¥LÅo)´N¬O:

1/5¤é ÃM¨®«n¤U

§À¤ú ...
 
1(@239) e 1, 2, 3 ... 237, 238, 239  U@
Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @