2½ü²ÕRUN2W 2½ü²ÕRUN2W
2½üÃM¤h¨Ó¦¹¥H¨®·|¤Í'¤À¨ÉÅw¼Ö©Mª¾ÃÑ!
 
 `D`D   jMjM   |C|C   |s|s   |U|U 
 ӤHӤH   nJˬdzpHTnJˬdzpHT   nJnJ 

312 ƲŦXzjM
2½ü²ÕRUN2W
oH e
  DD: ¸¨ªE¤§§Ö³tªv·U
alida

^: 5
[: 7064

o¸gµ¸¥Þ¹D¹ê¥Î®×¨Ò   o: PG E 10, 2013 11:52 pm   DD: .........
¨ä¹ê¦Ü¤µ¤£©ñ±ó°w¨b.
¤]·PÁ©_¬ü¤¤Âåµ¹¤©±M®×³B²z.
¨C¶g3¦¸¨C¦¸50¤¸ªvÀø¶O.
·íµM¶W¹L2¦~´N«ì´_­ì¨Ó¦¬¶O.
¤§«e¥k¤â°©Â_.¤¤­· ...
  DD: ÁÙ¦³¤H¦b¶Ü..³o¸Ì
alida

^: 27
[: 7410

oS.T.ºî¦X°Q½×   o: PG E 10, 2013 11:40 pm   DD: ...........
¯B¥X¨Ó®Ì®Ì Frown
  DD: ªÈ¹Î¥x«n¤p¦YªÎªÎ¹Î
alida

^: 19
[: 5972

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P 03, 2013 4:55 pm   DD: ..........
¥k¤âÀ³¥u¦³«ì´_8¦¨.
¥k¸}­ì¥»³Â¤ì¤£¤¯.
²{¦bµy¥i·Pı.
«o¬O»Ä¯kµh.
´X¥G±ß¤WµLªkºÎ.
¥u¦n¥Õ¤Ñ°¸¦Ó¸É«j.
ª¬ªp¦p±`[1¦~¨Ó¨SÅܤÆ]. ...
  DD: ªÈ¹Î¥x«n¤p¦YªÎªÎ¹Î
alida

^: 19
[: 5972

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| 02, 2013 8:46 pm   DD: ...............
Surprised
ÁÙ¨Ó.
¦b¦a¤H.«Øijªüµâ­¹°ó.
Âk¤¯°ÏªþªñÂ÷«n2°ª¤£¤Ó»·.
¹Jªù¶E«e.³á¤£1©w°ÑÆ[ Mr. Green Mr. Green Mr. Green
¨­Åé¤í¦w±æ½Ì¸Ñ
  DD: ®¥¶P·sÁH!!
alida

^: 6
[: 2650

oºñ¦âÅK§¾ªÑ¶¤   o: P@ G 11, 2013 3:41 pm   DD: ..........
happy
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
alida

^: 15
[: 6248

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PG @ 29, 2013 3:04 pm   DD: .......
ÁÙ¦³ªüÁøºâ°ª¯Å³õ©Ò.
¤£¾A¦X¬ï©ì¾c...... Frown
²{¦bÂå®v¨n«Üºò
³o2®æ¤ë¸}¾Þ¨ìµê²Ö²Ö.
2­Ó§â¤ë¤U¨Ó.Åé­«¼W2¤½¤ç Frown
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
alida

^: 15
[: 6248

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P@ @ 28, 2013 4:56 pm   DD: ........
巄¿ï³á¦^¶E«e.
¦Y§¹¦^¶E.¦å¿}öt°ª.
¤S·|³Q°á¸g¥[ÃÄ Frown Frown Frown
  DD: 0113«¢°ÕÀ°§À¤ú
alida

^: 15
[: 6248

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| @ 24, 2013 9:33 pm   DD: ..
¹q¸£²×©óÄé¦n.
¦n¹³¨S¬Ý¨ì12¤H¦X·Ó.
2¦¸§¡¿ï¦b¦^ªù¶E«e¤i.
¤@¯ë¦^¶E«e10¤Ñ¦Y¯À©Ô Smile Smile Smile
ÁÙ¬OÅwªï¥H«á±`±`¨Ó©²«°
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
alida

^: 88
[: 19235

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P @ 11, 2013 1:58 pm   DD: ...........
¤F¸Ñ
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
alida

^: 88
[: 19235

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P| @ 10, 2013 2:02 pm   DD: ........
³Â·Ð§iª¾¶º©±¦a§}.¤J¦í¤ÎÂ÷¶}®É¶¡
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
alida

^: 88
[: 19235

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PG @ 01, 2013 2:22 pm   DD: .......
¥ý¬ÝºCÂSÁÉ.®É¶¡®t¤£¦h
¨º´N¬O1230-1300¥ª¥k¨ìªüÁø¥~­±µ¥«Ý
¤§«á¦A²¾Âà§O³õ¦aÄ~Äò¬Ý
À³¸Ó·|±aÃz¤úªZ¤£¤è«K¤WªüÁø¶º©±
¨S¿ì ...
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
alida

^: 88
[: 19235

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: PG @ 01, 2013 12:22 pm   DD: ..........
12¸¹«n§ë¦Y§À¤ú.
¦]¦¹®ü³ø¦p¦óÃØ°e.
1.11¸¹´£«e°e¦í±JÂI
2.12¸¹¦^¨Ó°e[«Ü±ß§a]
3.°eªüÁø¶º©±.
4.ÁÙ¬O¦³¤H13¸¹¤U¨Ó¥Ã±d©Î¤¯¼w¥æ¬y ...
  DD: ·s¦~§Ö¼Ö
alida

^: 9
[: 3318

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P@ QG 31, 2012 8:46 pm   DD: .........
·s¦~·s§Æ±æ.
Ä@¤j®a´r§Ö¹L¨C1¤Ñ
  DD: ¤µ¦~§À¤ú
alida

^: 88
[: 19235

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P QG 28, 2012 10:44 pm   DD: ¤µ¦~§À¤ú
¥ÛÀY,±j¥§,­»¥§,Denny,¬v½µ...½Ö¦³¥L­Ìfb±b¸¹,³o¨ÇªB¤Í,¨Ó¤£¨Ó§À¤úªü

¤w¸g½T©w2013¦~1¤ë13¤é¤¤¤ÈªüÁø¶º©±,½Ð¿ãÅD³ø¦W

(ªüÁø­ì ...
  DD: [LDS]¨C¤Ñ³£­n¨Ó«¢°Õ¤@¤U¡e­wÃa¡f
alida

^: 411
[: 47541

o«¢©ÔÄ_°¨­Ñ¼Ö³¡ Ha La Beamer Bum   o: P QG 07, 2012 1:43 am   DD: .......
ÁÙ¬O³á³Ì¦³¾÷·|©ç
´_°·Âå®v.Å@¤h.¥~³Ò.........¨C¶g1-6.
¬Ý¤£§¹ Confused Confused Confused
 
1(@21) e 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  U@
Ҧɶ xWɶ (GMT + 8 p)
e:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
餤yt phpbb-tw s@  G޲zs @